Изберете страница

Общи условия

Общи условия за покупко-продажби от електронен магазин brentibg.com

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „АВЕДЕРА“ ЕООД, ЕИК: 205243296, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Михаил Л. Скобелев“ 40, ет. 2, ап. 11, представлявано от управителя Вяра Христова Михова, тел.  наричано по-долу накратко „Търговец“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес:www.brentibg.com, наричани по-долу накратко „Клиент/и“.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА И ПЛАТФОРМАТА

2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1. Наименование на Търговеца: „АВЕДЕРА“ ЕООД;

2.2. Адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Михаил Л. Скобелев“ 40, ет. 2, ап. 11;

2.3. Данни за кореспонденция: e-mail: ………………, телефон: ……….

2.4. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по впидванията с ЕИК 205243296;

2.5. Органите, осъществяващи контрол върху дейността на дружеството са:

2.5.1.Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, ел. поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, тел.: 02/91-53-519, факс:  02/91-53-525.

2.5.2. Комисия за защита на потребителите, с адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5, ел. поща: info@kzp.bg, интернет страница: www.kzp.bg, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, гореща линия на потребителя: 070011122.

2.6. Търговецът е[VV3]  регистриран по ЗДДС с № BG205243296.

3. Brentibg.com е платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес www.brentibg.com, чрез която Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки, включително следното:

3.1. Да разглеждат онлайн магазина;

3.2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени, условия за доставка и др.;

3.3. Да сключват с търговеца договори за покупко-продажба и доставка на стоките, изложени в интернет магазина;

3.4. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо съгласно Закона за защита на потребителите.

ІІІ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

4. Клиентът сключва с Търговеца договор за покупко-продажба на стоки на адрес: www.brentibg.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца.

5.1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца, са определени в профила на всяка стока в магазина.

5.2. Клиентът се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за покупко-продажба и тяхната доставка. Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца цената на стоките преди или в момента на доставката им.

5.3. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „поръчка“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, клиентът следва да избере начина на плащане (наложен платеж или кредитна карта), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“.  С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Търговеца.

5.4. След като Търговецът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчаните продукти, същият изпраща по имейл на Клиента потвърждение за приемане. В този момент договорът за покупко-продажба се счита сключен.

5.5. Търговецът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка. Търговецът може да организира едновременно или поотделно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

5.6. В случай, че поръчаните от Клиента продукти не са налични в момента на поръчката, Търговецът се задължава информира за това Клиента в най-кратки срокове по телефон или имейл.

5.7. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.8. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.9. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.10. Срокът за доставка е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Клиента чрез сайта на Търговеца. В случай, че не е посочена друга дата, срокът за доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Клиента до Търговеца чрез сайта www.brentibg.com.

5.11. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Търговеца продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Търговецът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него стоки и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Търговецът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени с кредитна карта и не са потърсени, Търговецът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Търговеца срок.

5.12. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Търговеца формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Търговеца. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.13. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Търговеца в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Търговецът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Търговецът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.14. Разпоредбите за правото на отказ от Клиента не се прилагат за договори:

5.14.1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца;

5.14.2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

5.14.3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

5.14.4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5.14.5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

5.14.6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5.14.7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца;

5.14.8. при които Клиентът изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

5.14.9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

5.14.10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

5.15. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Търговецът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Търговеца.

5.16. Търговецът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.17. Търговецът не се задължава да осигурява сервиз на стоките.

5.18. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Търговеца. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „АВЕДЕРА“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Търговецът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Търговецът събира са:

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Търговеца за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Търговеца.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Клиентът се съгласява, че Търговецът има право да му изпраща по всяко време електронни съобщения, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Търговеца. Клиентът има право да се откаже изрично и безплатно от получаването на посочените търговски съобщения чрез изпращане на изрично съобщение за отписване.

6.7. Клиентът се съгласява, че Търговецът ще предоставя всички необходими лични данни на Клиента на куриерската служба, за да бъде осъществена доставката на стоките.

6.8. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Търговеца материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Търговеца пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Търговецът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт.

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, Клиентите могат да изпратят жалба или оплакване до Търговеца на следния имейл: …………………….  Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което Клиентът бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Търговеца www.brentibg.com. Всяка направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Търговеца за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря.

8.5. Клиентите са задължени незабавно да уведомят Търговеца в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Търговецът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.brentibg.com. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Търговеца и Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/ финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Търговеца и Клиентите на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.