Изберете страница

Формуляр за връщане на продукт

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

„АВЕДЕРА“ ЕООД, ЕИК: 205243296, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Михаил Л. Скобелев“ 40, ет. 2, ап. 11, представлявано от управителя Вяра Христова Михова

С настоящото Ви уведомявам че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

– Поръчка №/дата: ……………………..

– Име на клиента: ……………………………………………………………………………

– Адрес на клиента: …………………………………………………………………………

– Банкова сметка за връщане на цената: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Дата: ……….                                               Подпис: ………………………………..